Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Amaryllis Hotels
Amaryllis Hotel Maldegem, Koning Albertlaan 44, 9990 Maldegem
Amaryllis Hotel Veurne, Zwarte Nonnenstraat 8, 8630 Veurne

 

Prijs
Elke reservatie wordt gefactureerd of ter plaatse voldaan tegen de prijzen en voorwaarden zoals die op datum van de bevestiging van de betrokken reservatie van kracht zijn. Alle prijzen worden getoond inclusief BTW en zijn betaalbaar in Euro. De prijzen kunnen eenzijdig worden gewijzigd naar aanleiding van maatregelen van overheidswege, met inbegrip van gewijzigde belastingen zoals toeristenbelasting.

Groepstarieven gelden enkel bij boekingen van 10 of meerdere kamers.

Reservaties
Een reserveringsaanvraag van de klant dient altijd schriftelijk bevestigd te worden door Amaryllis Hotels. Zonder deze bevestiging is er geen spraken van een reservatie of boeking.

Annulatievoorwaarden
Annulering is gratis tot twee dagen voor de desbetreffende reservatie.

Bij annulering op de dag zelf en de dag voordien wordt de 1ste dag in rekening gebracht.

Bij het niet opdagen, wordt eveneens de 1ste dag in rekening gebracht.

Elke boeking van 3 of meer kamers:

-tussen 7 en 0 dagen voor aankomst :100%

-tussen 21 en 8 dagen voor aankomst :50%

-meer dan 22 dagen voor aankomst: gratis

Uitzonderingen zijn mogelijk indien schriftelijk bevestigd door Amaryllis Hotels.
Non-refundable reservaties kunnen niet geannuleerd noch gewijzigd worden. Er wordt te allen tijde 100% van de verblijfkost aangerekend.

Betalingsvoorwaarden

Het verblijf + eventuele extra’s worden ten laatste op de dag van vertrek betaald, tenzij uitdrukkelijk anders werd bedongen. De facturen dienen binnen de 8 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven te worden geprotesteerd. Zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn. Op de vervaldag van onbetaalde facturen (betaling wordt vereist 14 dagen na factuurdatum) zullen deze van ambtswege, zonder voorafgaandelijk bericht 15% per jaar opbrengen met een minimum van 100 EUR.

Bij geschillen is enkel de rechtbank van Veurne bevoegd voor Amaryllis Hotel Veurne en de rechtbank van Gent voor Amaryllis Hotel Maldegem.

Check-in & Check-out

Check-in zal mogelijk zijn vanaf 15u op de dag van aankomst. Indien de gast aankomt voor dit tijdstip zullen Amaryllis Hotels naar best vermogen en vrijblijvend trachten om de kamer vroeger ter beschikking te stellen, zonder dat zij daartoe echter gehouden kan worden. Indien de gast de zekerheid wenst om toch voor 14u over de kamer te beschikken dan is dit enkel mogelijk door een pre-registratie. De gast boekt dus met andere woorden de voorafgaande nacht aan de normaal geafficheerde prijzen.

Check-in Hotel Amaryllis Maldegem: 15u-21u
Check-in Hotel Amaryllis Veurne: 14u-19u

Check-out is 11u. in geval van een laattijdige check-out of bij verlengingen tot 17u (op basis van beschikbaarheid) zal een bijkomende kostprijs verschuldigd zijn van 50% gerekend op het tarief van de laatste overnachting.

Klachten

Elke klacht die betrekking heeft op de door Amaryllis Hotels geleverde diensten en/of goederen dient tijdens het verblijf in één van de Amaryllis hotels gemeld te worden. Indien dit niet gebeurt moet de klacht per aangetekend schrijven binnen de drie werkdagen volgend op het vertrek van de klant aangekomen zijn bij Amaryllis Hotel. Bij gebrek hieraan acht Amaryllis Hotels haar diensten als zijnde aanvaard.

Overmacht

Geen van beide partijen zal aansprakelijk zijn wegens vertraging of tekortkoming in de uitvoering van de verbintenissen van dit document (Hotelvoorwaarden Amaryllis Hotels), indien deze vertraging of tekortkoming door overmacht is ontstaan. Onder overmacht worden alle gebeurtenissen onafhankelijk van de wil der partijen begrepen zoals ondermeer, maar niet beperkt tot: dwingende maatregelen van overheidswege, brand, natuurrampen, oorlog, staking, lock-out, blokkering van communicatiemiddelen en/of gegevensstromingen.

 

Aansprakelijkheid van Amaryllis Hotels

Amaryllis Hotels is ertoe gehouden de in de reservatiebevestiging vermelde diensten ter beschikking te stellen van de klant. De beschrijvingen, maten en kleuren en de foto’s en tekeningen in de prijsopgaven, catalogi en/of website zijn louter informatief.

Indien Amaryllis hotels niet in staat is om de diensten te leveren die in de reservatiebevestiging omschreven staan dan is Amaryllis Hotels gerechtigd om de klant een ander verblijf aan te bieden van dezelfde of hogere kwaliteit. Indien er een meerkost verbonden is aan dit verblijf zal Amaryllis Hotels dit voor haar rekening nemen.

Amaryllis Hotels kan nooit aansprakelijk gehouden worden ingeval van diefstal van of schade aan goederen/objecten etc die door de klant in het hotel worden bewaard.

Aansprakelijkheid van de klant

De klant is aansprakelijk voor alle schade die hij of de personen die hem vergezellen of waarover hij de hoede heeft toebrengt aan de gebouwen, goederen die het hotel bemeubelen of er deel van uitmaken of aan personeel of derden, van Amaryllis Hotels. Indien de klant schade aanricht aan de roerende of onroerende goederen van Amaryllis Hotels dient deze op eenvoudig verzoek van Amaryllis Hotels onmiddellijk en alleszins voor het vertrek van de klant te worden vergoed.

Huisdieren zijn niet toegestaan tenzij uitdrukkelijk toegelaten door Amaryllis Hotels.

Zowel de openbare als de privéruimtes van Amaryllis hotels zijn rookvrij. Per vastgestelde overtreding door de klant zal een vergoeding van 350 EUR aangerekend worden.

Privacy

Enkel de noodzakelijke persoonsgegevens van de klant worden voor doelstellingen van intern administratief beheer door Amaryllis Hotels verwerkt, conform de wettelijke bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen betreffende de registratie en de controle van reizigers die verblijven in een toeristische verblijfsaccommodatie.